Tytuł projektu:

Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnej linii specjalistycznych pieczarkarskich central do sterowania mikroklimatem w firmie MAGIK PIOTR DOMAGAŁA

 Cele projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie do produkcji w przedsiębiorstwie PHU “Magik” Piotr Domagała dwóch innowacyjnych produktów, będących efektem wieloletnich doświadczeń Firmy oraz realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Realizowane wdrożenie w warstwie użytkowej, likwiduje problem nadmiernej kondensacji pary wodnej na ścianach urządzeń klimatyzacyjnych w warunkach pracy w halach pieczarkarskich a w warstwie ekonomicznej prowadzi do obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą instalacji przy sprawności odzysku energii sięgającego nawet 70%.

W ramach realizacji projektu wdrożona zostanie również nową jakość w zakresie relacji z inwestorami oraz specjalistami na etapie planowania i przygotowania budowy instalacji agregatów pieczarkarskich. Planowane wdrożenie systemu konfiguracji zestawów on-line pozwoli na wieloaspektowe zamodelowanie inwestycji z uwzględnieniem takich czynników jak, lokalizacja, lokalny klimat, charakterystyki budynku, opcje sterowania.

 

Zakres przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 2 zadania:

Zadanie 1. Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową,

Zadanie 2. Zakup wyposażenia hali produkcyjnej oraz zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania 3D oraz wizualizacji i udostępniania koncepcji projektowych

 

Planowane efekty

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

– wdrożenie do produkcji udoskonalonego produktu tj. Centrali klimatyzacyjnej dedykowanej produkcji pieczarkarskiej (przedmiot udoskonalenia objęty jest zgłoszeniem patentowym nr. P.427099),

– wdrożenie do produkcji nowego produktu tj. Modułu odzysku ciepła z instalacji sterowania mikroklimatem w halach produkcji pieczarek,

– wdrożenia nowatorskiego procesu produkcji dedykowanej obróbki blach do produkcji detali niezbędnych do wytworzenia modułów odzysku ciepła oraz agregatów klimatyzacyjnych wszelkich zamków potrzebnych do zamknięcia kanałów, nabijania i mocowania ramek, wykonywania płaszczy na kolana, wykonywania rur wentylacyjnych , kolan segmentowych

– wdrożenia innowacji nietechnologicznych w zakresie organizacji sprzedaży i marketingu specjalistycznych urządzeń sterowania klimatem w pieczarkarniach poprzez wykorzystanie internetowej platformy sprzedaży – wirtualnego konfiguratora instalacji sterowania mikroklimatem w halach produkcji pieczarek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną 4 nowe miejsca pracy.

 

Wartość projektu: 7 856 452,34 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 962 908,28 zł

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: 31.01.2020

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2020

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu